Get Adobe Flash player

ลงทะเบียน


Popular
busara
นางบุษรา พลเชียงสา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
งานสำนักงาน/สารสนเทศ
นายทำเนียบ คะอังกุ
หัวหน้างานสำนักงาน
นางสาวนตชา  จันทะหงษ์ นางสาวอรวดี  ศรีบัว นางสาวแววดาว  ศีบ้านโพน
ผู้ช่วย ผู้ช่วย ผู้ช่วยงานสารบรรณ
ratanapon
นางสาวรัตนพร ศรีขัดเค้า
หัวหน้างานสารบรรณ
มะลวลย2
นางสาวแววดาว  ศรีบ้านโพน นางสาวมะลิวัลย์  เทียบจันทึก
ผู้ช่วย ผู้ช่วย
งานการเงินและบัญชี
นางนริศรา  โพนเฉลียว
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
นางนันทา  มีฤทธิ์ นางสาวอรวดี  ศรีบัว
ผู้ช่วย ผู้ช่วย


งานพัสดุและสินทรัพย์

titisid resize 
นายฐิติสิทธิ์  นิลโสม
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์
นางสาวสุนิจ วิลาศรี นางอรสา  ศรีเวียง นายอรรถวิทย์  ปาระภา
ผู้ช่วย ผู้ช่วย ผู้ช่วย
งานบุคลากร
นางสาวนตชา  จันทะหงษ์
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวทิพย์อุทัย ชาคำเรือง นางสาวโชติกา  ภูมิศาสตร์
ผู้ช่วย ผู้ช่วย


งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางบุศรา  พลเชียงสา
หัวหน้า

 


Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017